Razpis P4D za digitalno transformacijo

Podjetniški sklad Republike Slovenije razpisuje NEPOVRATNA SREDSTVA za podjetja Vzhodne regije in Zahodne Regije Slovenije za pomoč in pospešitev izvedbe digitalne transformacije. Razpis je sestavljen iz različnih zahtev, ki jim mora prijavitelj zadostiti. Oglejmo si priporočila, kako se najbolj učinkovito pripraviti na oddajo vloge na razpis, da bo vloga pozitivno odobrena.

Prijava na razpis P4D je razdeljena v 2 dela in tako se podjetja tudi prijavljajo. Medtem, ko lahko administrativni del prijave napišejo sama ali s podjetjem, s katerim so se prijavljali in se prijavljajo tudi na ostale razpise Republike Slovenije in Evropske Unije, pa je drugi del razpisa vsebinsko-tehnično veliko bolj zahteven in terja poglobljeno tehnično analizo s poslovnimi izhodišči, kar podjetja ponavadi pripravijo v dokumentu digitalne strategije.

Administrativni del razpisa

Administrativni del razpisa vključuje podatke o podjetju, predstavitveni načrt in prijavni list, ki se ga izpolni na internetu. Podjetja oddajo razpis elektronsko na spletni strani sklada do 14:00 ure na dan, ki je določen za končni dan prijav. Priporočljivo je, da se vloga odda vsaj nekaj dni prej.

Dokument “Predstavitveni načrt” predstavlja povzetek vsebine in formalnih pojmov o podjetju v enem dokumentu. Nastopa kot samostojni dokument, ki mu lahko priložimo priloge in ga bo preveril presojevalec skupaj z akcijskim načrtom. Akcijski načrt je predstavljen v nadaljevanju.

Akcijski načrt – vsebinski del razpisa

Akcijski načrt pomeni bistvo digitalne transformacije podjetja, saj vsebuje ukrepe, ki jih bo podjetje na področju digitalnosti izvajalo v naslednjih 2 letih. Zaradi razloga, ker je digitalna transformacija vseobsegajoča aktivnost temeljite preobrazbe podjetja, se ti ukrepi se nanašajo na več področij, ki jih akcijski načrt zajame v svojem obsegu, glede na strategijo preobrazbe:

 • izkušnja kupca (ponekod poimenovana z “uporabniško izkušnjo”, ki je sicer ožji pojem): ukrepi, ki pomenijo boljše poznavanje kupca in boljše metode nagovarjanja, informiranja, podpore in digitalne prodaje, s katero je kupec seznanjen že v svojem “ostalem” življenju, ko komunicira z drugimi podjetji.
 • podatkovna strategija – kako podjetje obvladuje podatke in jih centralizira za enotno obravnavo in en vir resnice za poslovne odločitve, ki jih sprejema kot “data driven” organizacija
 • kompetence zaposlenih in digitalna delovna mesta opremljena z zahtevano strojno in programsko opremo in zaposleni opremljeni z ustreznimi kompetencami.
 • kibernetska varnost
 • Industrija 4.0 – senzorji, pametni stroji in IoT naprave, ki služijo v prid proizvodno-poslovni učinkovitosti

Poleg opisa ukrepov po ključnih področjih mora podjetje okarakterizirati tudi obstoječe stanje poslovanja in digitalnosti, kar naredi s testom pripravljenosti na digitalno ekonomijo.

Končni sestavni del akcijskega načrta je tudi terminski plan. Terminski plan projekta vsebuje:

 • aktivnost
 • čas začetka
 • čas konca
 • nosilca aktivnosti
 • predviden rezultat aktivnosti in
 • povezavo aktivnosti z ostalimi aktivnostmi v terminskem planu

Terminski plan vsebuje pričakovane rezultate, ki jih mora podjetje izdelati v predvidenem času, zato je pomembno, da je akcijski plan realen in temelji na konkretnih poslovnih izhodiščih podjetja in predpostavkah trga.

Namen P4D razpisa za digitalno transformacijo

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji razpisa digitalne transformacije

Cilji javnega razpisa so:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 150 operacij oziroma podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %.

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0. Posamezne aktivnosti in pričakovani rezultati so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v točki IV.